Reglement

Artikel 1: Doel

Agoria, de organisator van de Agoria Smart City Award in samenwerking met zijn partner BNP Paribas Fortis, wenst het beste Smart City-project te belonen dat in één of meerdere Belgische steden en gemeenten of regio’s gerealiseerd is of in ontwikkeling is. Enkel Belgische steden, gemeenten, provincies, regionale overheidsinstanties of intercommunales kunnen een deelnemingsaanvraag indienen. De definitie van “Smart City” door de  ITU-T, een internationaal overlegorgaan voor telecommunicatie, wordt als basis genomen: “an innovative city that uses information and communication technologies (ICTs) and other means to improve quality of life, efficiency of urban operation and services, and competitiveness, while ensuring that it meets the needs of present and future generations with respect to economic, social and environmental aspects.” Door zijn inschrijving voor deze wedstrijd verklaart de deelnemer zich volledig akkoord met dit wedstrijdreglement en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van de organisator.

Artikel 2: Visibiliteit

Agoria doet het nodige om de winnaar(s) een maximale visibiliteit te geven. Dit betekent dat:
 • Agoria de winnaar een award overhandigt en de winnaar zijn/haar project laat toelichten (nog te bepalen onder welke format) tijdens het Agoria Smart Cities Forum dat plaatsvindt op 26 maart 2019 in BluePoint Brussel (onder voorbehoud zowel qua invulling als datum).
 • Agoria een videomontage van maximaal 3 min. laat maken op locatie in de stad of gemeente van de winnaar waarin de burgemeester of eventueel andere verantwoordelijken hun project toelichten en de effectieve realisatie in beeld kunnen brengen.
 • Agoria een interview afneemt op locatie waarvan schriftelijke neerslag wordt gemaakt voor publicatie.
 • Agoria een persbericht verspreidt met een omschrijving van het project van de winnaar(s).
 • Agoria het mediamateriaal via de gebruikelijk Agoria communicatie kanalen en sociale media verspreidt.
 • Agoria het mediamateriaal ter beschikking stelt aan de winnaar voor verdere verspreiding.

Artikel 3: Evaluatie

De beoordelingscriteria zijn als volgt:
 • Het project is voldoende origineel, vernieuwend en/of innovatief, onder meer op vlak van aanpak, technologie, business en/of financieel model;
 • Het project komt tegemoet aan de definitie van een smart city zoals in artikel 1 omschreven, waarbij geïntegreerde data op een slimme manier wordt gebruikt om het comfort en de levenskwaliteit van de burger te verhogen en het beheer van de stad te verbeteren en te optimaliseren;
 • In het resultaat is een intelligente technologische oplossing aanwezig in minstens één van de onderstaande vier domeinen:
  • slimme gebouwen en duurzame wijken: energie-efficiënte gebouwen met het vereiste comfort en veiligheid voor de gebruiker, geïntegreerde data en dataplatformen voor beheer van het gebouw, integratie met elektromobiliteit en slim energienetwerk, slimme toepassingen op vlak van veiligheid en beveiliging, …;
  • slimme mobiliteit en logistiek: park & ride, dynamisch parkeren, multimodaal transport, slim logistiek beheer, comfort voor zwakke weggebruiker, fietsinfrastructuur, doorstroming verkeer, publieke veiligheid, elektrificatie van vervoer, autonome voertuigen, verbeteren van de luchtkwaliteit, …;
  • slimme energie/slim nutsbeheer: slim energienetwerk, intelligente LED verlichting, elektrisch transport als buffer voor het energienet, hernieuwbare energie, energieopslag, slim waterbeheer, slim afvalbeheer, local energy networks, warmtenetten, …
  • slimme digitale infrastructuur: geïntegreerd databeheer, ontwikkelen van real-time datasets, cybersecurity, open data en hergebruik van data, …;
 • Het project levert concrete resultaten op (eventueel geraamde resultaten) waarbij de impact op de stad en/of haar burger en/of gebruiker wordt aangetoond, bij voorkeur kwantitatief (energie-impact, verbeterde mobiliteit, betere communicatie met de inwoner, …);
 • Het project omvat een duurzame technologische oplossing met een langetermijneffect;
 • Het project omvat een beleidsdomein overschrijdende aanpak, gedragen door de burgemeester en het schepencollege en door administraties over de bevoegdheidsdomeinen heen (voor steden en gemeenten) of gedragen door de verantwoordelijke en de raad van bestuur van de regionale overheidsinstelling, provincie, intercommunale, …
 • De bevolking/de gebruiker is betrokken bij het project;
 • De uitvoering wordt ondersteund door één bedrijf, een consortium van bedrijven met expertise op diverse domeinen of door een projectorganisatie met hoofd- en subcontractors;

Artikel 4: Prijzen

Er is één hoofdprijs, nl. de Agoria Smart City Award voor het beste smart city-project. Er zijn vier deelprijzen, één prijs per domein:
 • Agoria Smart City Award Energy: voor het beste smart city-project op het gebied van slim energie- en nutsbeheer
 • Agoria Smart City Award Mobility: voor het beste smart city-project op het gebied van slim transport, mobiliteit en/of logistiek
 • Agoria Smart City Award Digital: voor het beste smart city-project op het gebied van slimme digitale infrastructuur, ontwikkelen van datasets en geïntegreerd databeheer
 • Agoria Smart City Award Living: voor het beste smart city-project op het gebied van slimme gebouwen en duurzame wijken

Artikel 5: De jury en haar rol

De deelnemingsaanvraag wordt door Agoria ontvankelijk verklaard indien zij voldoet aan de voorwaarden van artikel 7 “Deelnemingsaanvragen”, tenzij er een grond tot uitsluiting is in de zin van artikel 10 “Uitsluiting van een project”. De ontvankelijke deelnemingsaanvragen worden voorgelegd aan een jury waarvan de leden autoriteiten zijn op het gebied van Smart City en waarvan de leden een neutrale positie ten aanzien van de indieners kunnen innemen. Agoria deelt aan de jury mee op welke gronden de deelnemingsaanvragen niet ontvankelijk werden verklaard, indien van toepassing. De jury beoordeelt de ontvankelijke deelnemingsaanvragen op basis van de verschillende beoordelingscriteria en stelt een lijst van mogelijke winnaars op. Nadien beraadslaagt de jury en kent ze de Smart City Awards voor zowel de hoofdprijs als de deelprijzen toe tijdens een besloten vergadering. Ze bepaalt wie de winnaar is voor de titel van de Agoria Smart City Award 2019, alsook wie de winnaars zijn voor de titels van de Agoria Smart City Award Energy, de Agoria Smart City Award Mobility, de Agoria Smart City Award Digital en de Agoria Smart City Award Living. De beslissing van de jury is onherroepelijk en er is geen beroep mogelijk.

Artikel 6: Selectiecriteria

Voor de Smart City Award komen in aanmerking:
 • deelnemingsaanvragen die door een stad, een gemeente, een provincie, een regionale overheidsinstantie of intercommunale elektronisch worden ingediend;
 • deelnemingsaanvragen die worden ondersteund door één bedrijf of een consortium van bedrijven of een projectorganisatie en waarbij een samenwerking is tussen een stad of een gemeente (of meerdere steden en gemeenten) én een bedrijf of bedrijven;
 • In het geval een provincie, regionale overheidsinstantie of intercommunale de indiener is, wordt samengewerkt met een of meerdere steden of gemeenten (of meerdere steden en gemeenten) én een bedrijf of bedrijven (stad/gemeente en regio nemen samen de prijs in ontvangst);
 • projecten die gerealiseerd zijn of opgestart zijn, geen projecten die zich in de planningsfase bevinden;
 • deelnemingsaanvragen die ontvankelijk zijn verklaard.
Uw aanvraag moet voldoen aan de vier (vijf indien een regionale overheidsinstantie indiener is) selectiecriteria om in aanmerking te komen.

Artikel 7: Deelnemingsaanvragen

Deelnemingsaanvragen kunnen tot en met vrijdag 30 november 2018 (12 uur ‘s middags) elektronisch worden ingediend, uitsluitend met het deelnemingsformulier dat op de website http://www.smartcityawards.be beschikbaar is.
 • Enkel de stad, gemeente, provincie, intercommunale of een regionale overheidsinstantie kan een elektronische deelnemingsaanvraag indienen. Bedrijven, kennisinstellingen of andere stakeholders kunnen geen elektronische deelnemingsaanvraag indienen.
 • De deelnemingsaanvraag beantwoordt aan de volgende inhoudelijke elementen:
  • Visie en doelstellingen van het project: beschrijving van de visie en doelstelling van het project, de inbedding van het project in de algemene visie/’smart city’-visie van de stad, aangeven hoe de voorgestelde oplossing past in of bijdraagt tot de beleidsdoelstellingen van de stad en de beleidsplannen (mobiliteitsplan, duurzaamheidsplan, veiligheidsplan, …), de ondersteuning van de burgemeester en het schepencollege, aangeven wat het originele en innovatieve aspect is onder meer op vlak van aanpak, technologie, business en/of financieel model
Maximum 3 A4-pagina’s*
 • Beschrijving van de realisatie en resultaten: de realisatie of de status en planning indien het project is opgestart maar nog niet is beëindigd, de projectstart en duur van de implementatie, resultaten ten opzichte van de doelstellingen zowel kwalitatief als kwantitatief, de impact van de technologische oplossing op de stad/gemeente, duurzaamheidskarakter, de betrokkenheid van de bevolking, indien mogelijk geïllustreerd met foto’s als bijlage en links naar websites.
Maximum 3 A4-pagina’s*
 • Beschrijving van de samenwerking: samenwerking met de diverse entiteiten in de stad of gemeente, samenwerking tussen de verschillende steden en/of gemeenten (indien van toepassing), samenwerking tussen de stad of gemeenten en het bedrijf of bedrijven, samenwerking tussen de regionale overheidsinstantie en de andere betrokken partijen (indien van toepassing).
Maximum 1 A4-pagina *
 • Beschrijving van de financiering: Omvang van de investering, financieringsmodel (directe investering, leasing, publiek-privaat partnerschap), eigen middelen en/of subsidies, …
Maximum ½ A4-pagina’s*
 • Ervaringen opgedaan in het project: positieve en negatieve (do’s-and-don’ts), inclusief aanbevelingen Maximum 1 A4-pagina*
 • Besluit Maximum 1/2 A4-pagina*
 • Gegevens contactpersonen van het consortium
  • Team van de stad/gemeente/regio (met de gegevens van de personen die aan het project hebben meegewerkt)
  • Bedrijven die hieraan hebben meegewerkt (naam en gegevens projectleider/hoofdcontractor)
  • Onderzoeksinstellingen (naam en gegevens projectleider)
  • Andere (naam en gegevens projectleider/hoofdcontractor)
Geef een omschrijving van de rol van iedere partner.

  (*) Tekstformaat: Arial 11

Artikel 8: Prerogatieven van de jury

De jury kan beslissen geen Smart City Award toe te kennen. Dit geldt zowel voor de hoofdprijs als voor één of meerdere deelprijzen. De jury kan ook beslissen om de prijs toe te kennen aan een grotere stad of gemeente (>60.000 inwoners) en een kleinere stad of gemeente (<60.000 inwoners). Dit geldt enkel voor de hoofdprijs. De jury kan ook beslissen om bij een gelijkstand bij een deelprijs, twee deelprijzen in een bepaald domein toe te kennen.

Artikel 9: Wettelijke en ethische regels

Alle deelnemingsaanvragen moeten de geldende Belgische en Europese wetgeving inzake auteursrecht respecteren. Korte citaten mogen worden gebruikt als de bron duidelijk wordt vermeld. De deelnemingsaanvragen bedoeld in artikel 7 mogen geen beweringen, feiten, informatie of citaten bevatten die nadeel of schade kunnen berokkenen aan een individu of een groep individuen. De projecten mogen geen beweringen, feiten, informatie of citaten bevatten die kunnen aanzetten tot de discriminatie van individuen op basis van ras, opinie, nationaliteit, geslacht, beroep of andere overtuigingen. De voorgestelde projecten mogen ook niet aanzetten tot misdaden of schending van wetten. De deelnemingsaanvragen bedoeld in artikel 7, die voor de Smart City Award worden ingezonden, blijven eigendom van de organisatoren van de Smart City Award. De organisatoren behouden zich het recht voor het materiaal of gedeelten van het materiaal vanaf de inzendingsdatum voor raadpleging op de website http://www.smartcityawards.be te plaatsen of te gebruiken tijdens de prijsuitreiking die zal plaatsvinden tijdens het Agoria Smart Cities Forum 2019 op 26 maart 2019 (onder voorbehoud).

Artikel 10: Uitsluiting van een project

De organisatoren en de leden van de jury behouden zich het recht voor een deelnemingsaanvraag uit te sluiten en/of een al toegekende prijs in te trekken in één of meerdere van onderstaande omstandigheden:
 • de deelnemingsaanvraag werd niet tijdig ingediend, deels of in zijn geheel;
 • de deelnemingsaanvraag werd niet volledig ingevuld;
 • de deelnemingsaanvraag voldoet niet aan één van de vereisten conform artikel 6 “Selectiecriteria”;
 • de deelnemingsaanvraag wijkt inhoudelijk af van de gevraagde inhoudelijke elementen conform artikel 7 “Deelnemingsaanvragen”;
 • de in artikel 9 genoemde ‘Wettelijke en ethische regels’ werden niet in acht genomen en de deelnemingsaanvraag bevat inhoud die strijdig is met deze regels.